Danh bạ điện thoại

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênPhòng ban/Chức vụĐiện Thoại / Email
1  Mai Trần Văn Mai Thường trực UBND huyện
PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
0982971298


maivtdailoc@gmail.com
2 Mẫn Hồ Ngọc Mẫn Thường trực UBND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện
0903565135


3 Vũ Nguyễn Hữu Vũ Thường trực UBND huyện
Phó Chủ tịch TT UBND huyện
0935801906


4 Quang Đoàn Ngọc Quang Thường trực UBND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện
0987655576


5 Nhàng Nguyễn Thị Thanh Nhàng Văn phòng HĐND-UBND huyện
Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
02353 509 484


6 Thảo Trần Thị Thảo Văn phòng HĐND-UBND huyện
Phó Chánh Văn phòng
0973839837


7 Bình Đào Duy Bình Văn phòng HĐND-UBND huyện
Phó Chánh Văn phòng
0982300683


8 Thư Phòng Văn Thư Văn phòng HĐND-UBND huyện

02353 7470 112
02353 865 877
9 Nhân Nguyễn Tấn Nhân Thanh tra huyện
Chánh Thanh tra
01669 101 331
02353 865 240

10 Lương Phạm Lương Phòng Nội vụ
Trưởng phòng
0905 155 369


11  Minh Trịnh Minh Phòng Nội vụ
Phó Trưởng phòng
0905 234 153
02353 865 910

    


Bản đồ