Đăng nhập

Tài khoản  
 
Đại Lộc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 18/01/2019 .Lượt xem: 560 lượt.

Sáng ngày 10/01/2019, tại Hội trường Huyện ủy Đại Lộc, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (“TDĐKXDĐSVH”) huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tào Viết Hải - Phó Giám Đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam; đồng chí Mai Ký - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa & gia đình, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Công Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Mai, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Vũ- Phó Chủ tịch Thường trực UBND -Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện; Các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ)  huyện; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và  Thông tin huyện; Thường trực BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 18/18 xã, thị trấn và đại diện của 134 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

          Năm 2018, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thường trực Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, trên cơ sở tình hình thực tế về hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” từ huyện tới cơ sở, phát huy những mặt tích cực của phong trào và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các ban, ngành thành viên BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH đã tăng cường công tác phối hợp, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp và triển khai có hiệu quả các phong trào  gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như các phong trào : “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa,  “Đơn vị văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”, “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”... Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp, trên 30% số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên; 100% cán bộ công chức các ngành thành viên thực hiện tốt các quy định thực hiện nếp sống văn minh...Phối hợp Ủy ban MTTQ huyện tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11/2018), tạo không khí vui tươi phấn khởi làm động lực cho phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ở cơ sở.

          Công tác thông tin-tuyên truyền được phát huy. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn đã khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cộng tác viên tập trung tuyên truyền có hiệu quả phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện, của địa phương và các hoạt động Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện năm 2018.

          Năm 2018, toàn huyện có 36.908 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 92,22%. (Chỉ tiêu năm 2018: 88-90%, năm 2017 đạt 89,20%. Về Phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa, toàn huyện có 145 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ: 90,6% (Chỉ tiêu 2018: 80-85%; năm 2017 đạt 88,13%). Có 10 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa” 03 năm liền (2016-2018), được UBND huyện cấp Bằng công nhận.

 Xã xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2018, có 9/18 xã, thị trấn đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”[1](Chỉ tiêu năm 2018: 9-11 xã, thị trấn; năm 2017 đạt 9/18).

 Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, toàn huyện hiện có 129 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 96,27%. (Chỉ tiêu năm 2018: tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 90-95%; năm 2017 đạt 94,8%)

Xây dựng “Tộc văn hóa”, tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 690/1298 tộc có Nhà thờ tộc (tỷ lệ 53,1%), có 659 tộc đã thành lập Hội đồng Gia tộc, có 332 tộc đã xây dựng và được công nhận Tộc ước, 233/690 tộc đã được công nhận “Tộc văn hóa”, tỷ lệ 33,76%, so với năm 2017 tăng 3,52% (trong đó có 122 tộc được công nhận Tộc văn hóa lần 2 trở lên).

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa trở thành nội dung trọng tâm, do đó chưa có sự quan tâm đúng mức. Việc phối hợp thực hiện Phong trào giữa các ban, ngành, đoàn thể và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành ở  địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Tỷ lệ thôn, khu phố có người sinh con thứ 3, vi phạm chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình, vi phạm an toàn giao thông, bạo lực gia đình … còn xảy ra. Số trẻ em suy dinh dưỡng còn ở mức cao. Vệ sinh môi trường ở khu dân cư chưa tốt, đường sá chưa phong quang. Một số thôn, khu phố chưa thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, chưa thành lập các câu lạc bộ theo sở thích và tổ chức hoạt động chưa thường xuyên; chưa chú ý đúng mức công tác xã hội hóa để xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.

Năm 2019, Phong trào TDĐKXĐSVH huyện Đại Lộc phấn đấu đạt được các mục tiêu:

- Có 90 - 92% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó 70% giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục trở lên.

- Có 80 - 85% số thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa.

- Có 95% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Có 9-11 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị.

- Có 40% trở lên số tộc họ được công nhận Tộc văn hóa

- 70% thôn, khu phố có Nhà Văn hóa và Khu Thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 60% trở lên Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để đạt được các mục tiêu đó, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã đề ra các giải nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH”; tập trung quán triệt, triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg; hướng dẫn rà soát sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước phù hợp gắn với các tiêu chí công nhận gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa; hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện công nhận.

  Tại Hội nghị, đại diện BCĐ huyện và BCĐ một số xã, thị trấn phát biểu tham luận cùng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình  chỉ đạo và thực hiện các nội dung của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” từ huyện đến cơ sở: Tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách Kế hoạch hóa gia đình; công tác xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất văn hóa tại địa phương.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tào Viết Hải- Phó Giám Đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Công Thanh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những nỗ lực và kết quả phong trào đã đạt được. Đồng thời đề nghị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành và toàn dân về ý nghĩa, nội dung của Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, mục tiêu của công tác gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phong trào; đưa các nội dung này vào chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của ngành, địa phương...; các thành viên BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tiếp tục bám sát các mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ phong trào năm 2019 có hiệu quả và chất lượng.

 Tại Hội nghị này, Ban Chỉ đạo “PTTDĐKXDĐSVH” huyện đã khen thưởng cho 17, thôn khu phố đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liền (2014-2018), 07 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018.


                                                 Kim Cúc – Phòng VH&TT.[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bế mạc kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
Hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 350 kg
Đại hội Chi bộ LĐLĐ huyện Đại Lộc lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Lực lượng vũ trang huyện trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước
Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác cách ly công dân từ vùng dịch trở về
Đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Huyện Đại Lộc hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2020
Huyện Đại Lộc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các tổ chức chính trị-xã hội Hội nghị sơ kết công tác năm 2019
Tọa đàm “Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong các trường học”
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Đại Lộc trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11
Đại Lộc tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt 10 liệt sĩ
KỶ NIỆM 89 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM: CÔNG ĐOÀN HUYỆN ĐẠI LỘC VỮNG VÀNG TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG MỚI
THÔNG BÁO Tổ chức lễ viếng tại Đền Tưởng niệm Trường An, Đài Chiến thắng Thượng Đức, Bia Tưởng niệm Đoàn Pháo binh 577, Nghĩa trang liệt sỹ các xã, thị trấn; treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018)
Triển khai lắp đặt biển chỉ dẫn đến các điểm du lịch
Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tăng cường việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính
Hội đồng Đội huyện sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2018)
Đại Lộc - tưng bừng ngày hội tòng quân 2018
Hội đồng hương Đại Lộc gặp mặt đầu xuân tại thành phố Đà Nẵng
UBND xã Đại Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
    
1   2   3   4   5   6