Đăng nhập

Tài khoản  
 
Đại Lộc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 09/01/2020 .Lượt xem: 425 lượt.

Sáng ngày 08/01/2020, tại Hội trường Huyện ủy Đại Lộc, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (“TDĐKXDĐSVH”) huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.


Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tào Viết Hải - Phó Giám Đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam; đồng chí Mai Ký - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa & gia đình, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Vũ- Phó Chủ tịch Thường trực UBND -Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện; Các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ)  huyện; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và  Thông tin huyện; Thường trực BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 18/18 xã, thị trấn và đại diện của 125 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

          Năm 2019, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thường trực Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, trên cơ sở tình hình thực tế về hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” từ huyện tới cơ sở, phát huy những mặt tích cực của phong trào và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các ban, ngành thành viên BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH đã tăng cường công tác phối hợp, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp và triển khai có hiệu quả các phong trào  gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa tiếp tục được triển khai thực hiện gắn kết với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện các mô hình: “Trồng hoa thay cỏ, xóa tụ điểm rác thải”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Điểm vui chơi cho trẻ”, “Sản phẩm thân thiện với môi trường”; tuyến phố văn minh gắn với đảm bảo an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường, phát động phòng chống và phân loại rác thải nhựa; xây dựng “Tổ đoàn kết văn hóa”, “Nhóm nòng cốt”,... Một số địa phương, nhất là xã Đại Lãnh (xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019) và Đại Hiệp (xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao), đã gắn thực hiện các tiêu chí thôn văn hóa với các tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, tất cả các thôn- khu phố đã tập trung hoàn chỉnh Hương ước, Quy ước thôn - khu phố văn hoá, nội dung phù hợp với quy định của pháp luật, tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng thôn, khu phố văn hóa, gắn với quy định của cộng đồng, phù hợp với thuần phong mỹ tục, khẳng định và phát huy tính tự quản, tính cố kết của cộng đồng dân cư.

Năm 2019, sau sáp nhập thôn, khu phố, toàn huyện có 113 thôn, khu phố. Qua kiểm tra, phúc tra có có 107 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,69% (Chỉ tiêu năm 2019: 80 - 85%; kết quả năm 2018 đạt 93,63%). Có 12 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa” 03 năm liền (2017 - 2019) và 42 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa” 05 năm liền (2015 - 2019), trong đó, 08 thôn, khu phố được UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 05 năm xây dựng “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa”.

Về xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” đến cuối năm 2019, có 12 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (Chỉ tiêu năm 2019: 9-11 xã, thị trấn; kết quả năm 2018 đạt 9 xã, thị trấn).

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, toàn huyện hiện có 118 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 95,16%. (Chỉ tiêu năm 2019: tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 95%; kết quả năm 2018 đạt 96,27%).

Về xây dựng “Tộc văn hóa”, tính đến cuối năm 2019, toàn huyện có 572/1.232 tộc có Nhà thờ tộc (tỷ lệ 46,42%), 629 tộc đã thành lập Hội đồng Gia tộc, có 347 tộc đã xây dựng và được công nhận Tộc ước. Có 258/572 tộc đã được công nhận tộc văn hóa, tỷ lệ 45,10% (trong đó có 150 tộc được công nhận Tộc văn hóa lần 2 trở lên).

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa trở thành nội dung trọng tâm, do đó chưa có sự quan tâm đúng mức. Việc phối hợp thực hiện Phong trào giữa các ban, ngành, đoàn thể và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành ở  địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Tỷ lệ thôn, khu phố có người sinh con thứ 3, vi phạm chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình, vi phạm an toàn giao thông, bạo lực gia đình … còn xảy ra. Số trẻ em suy dinh dưỡng còn ở mức cao. Vệ sinh môi trường ở khu dân cư chưa tốt, đường sá chưa phong quang. Một số thôn, khu phố chưa thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, chưa thành lập các câu lạc bộ theo sở thích và tổ chức hoạt động chưa thường xuyên; chưa chú ý đúng mức công tác xã hội hóa để xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.

Năm 2020, Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Đại Lộc phấn đấu đạt được các mục tiêu:

- Có 90 - 92% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó 70% giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục trở lên.

- Có 80 - 85% số thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa.

- Có 95% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Có 9-11 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị.

- Có 45% trở lên số tộc họ được công nhận Tộc văn hóa.

Để đạt được các mục tiêu đó, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã đề ra các giải nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là về vị trí, vai trò tác dụng của công tác xây dựng đời sống văn hóa, về các danh hiệu văn hóa và các gương người tốt- việc tốt, điển hình tiên tiến; phê phán các thói hư tật xấu, các hiện tượng tiêu cực. Gắn kết chặt chẽ thực hiện Phong trào với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình mới, có tính sáng tạo và hiệu quả. Chỉ đạo, kiểm tra các thôn, khu phố trong việc phổ biến và tổ chức thực hiện quy ước, hương ước đã được UBND huyện công nhận năm 2019. Tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2020), triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 gắn với đánh giá 05 năm thực hiện Quy chế công nhận “Tộc văn hóa” (ban hành kèm theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh); 05 năm thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn giai đoạn 2015-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam).

          Tại Hội nghị, đại diện BCĐ huyện và BCĐ một số xã, thị trấn phát biểu tham luận cùng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình  chỉ đạo và thực hiện các nội dung của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” từ huyện đến cơ sở: Tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách Kế hoạch hóa gia đình; công tác xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất văn hóa tại địa phương.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tào Viết Hải- Phó Giám Đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Hảo –Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những nỗ lực và kết quả phong trào đã đạt được. Đồng thời đề nghị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành và toàn dân về ý nghĩa, nội dung của Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, mục tiêu của công tác gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phong trào; đưa các nội dung này vào chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của ngành, địa phương...; các thành viên BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tiếp tục bám sát các mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ phong trào năm 2020 có hiệu quả và chất lượng.

Tại Hội nghị này, Ban Chỉ đạo “PTTDĐKXDĐSVH” huyện đã khen thưởng cho18 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019, 08 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu xuất sắc 05 năm liên tục (2015-2019, 02 Tộc văn hóa tiêu biểu xuất sắc 03 năm liên tục (2017-2019), 07 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2019, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2019

Kim Cúc – Phòng VH&TT

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại Nghĩa tổ chức Giải Cầu lông gia đình lần thứ I năm 2020
Ngày Gia đình Việt Nam 28/ 6- tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam
ĐẠI HỒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIA TỘC VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH”
Hội LHPN xã Đại Phong phát động xây dựng “Hố rác hữu cơ” tại hộ gia đình và ra quân vệ sinh môi trường
BẢN LĨNH VÀ NHỮNG NGHĨA CỬ VĂN HOÁ CAO ĐẸP CỦA BÁC HỒ
Xã Đại Thắng: Giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lãnh đạo huyện viếng hương Đền tưởng niệm Trường An
Vai trò của dòng họ trong việc giáo dục, hòa giải mâu thuẫn gia đình góp phần làm giảm thiểu bạo lực gia đình
Đại Lộc trao quyết định công nhận công dân hoàn thành thời gian cánh ly tập trung
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, làm việc với huyện Đại Lộc về công tác phòng chống dịch
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
UBND xã Đại Lãnh tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Ngành Văn hóa và Thông tin tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
UBND huyện Gặp mặt chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2019
Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc (1899 – 2019)
Kiểm tra công tác PCGD XMC tại huyện Đại Lộc
Chuyện về vùng đất “phúc lớn”
Ngành GD-ĐT huyện Gặp mặt kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)
Đại Lộc: Được công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2019
Trao đổi kinh nghiệm về bình đẳng giới
Đại hội đại biểu Hội đồng họ Phạm huyện Đại Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2019- 2023
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
 • Quyết định
  Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra
 • Quyết định
  Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
 • Nghị quyết
  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
 • Nghị quyết
  Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
 • Nghị quyết
  Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020