Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Lộc giai đoạn 2021-2025
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 23/09/2022 .Lượt xem: 9 lượt.

Đại hội Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã xác định phương hướng chung để xây dựng và phát triển toàn diện, đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông lâm - thủy sản theo hướng bền vững, chuyển dịch thương mại - dịch vụ theo hướng tích cực, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch để phấn đấu xây dựng huyện Đại Lộc phát triển toàn diện và bền vững.

Trên cơ sở đó, HĐND huyện Đại Lộc đã ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021- 2025 với những chỉ tiêu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng - an ninh. Nổi bật đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 12-13%/năm; Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: CN - TTCN - xây dựng khoảng 64%; các ngành dịch vụ khoảng 28,5%; nông - lâm nghiệp - thủy sản khoảng 7,5% ; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 12% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 40% khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Hằng năm, có 85 - 90% số thôn, khu phố; 95% trở lên số cơ quan đơn vị, doanh nghiệp; 90 - 92% số gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 100% các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và THCS đạt chuẩn. Trong đó: 60% trường Mầm non, 80% trường Tiểu học, 70% trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; 60% học sinh THCS được học 02 buổi/ngày; 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng – an ninh, 83,3% xã, thị trấn vững mạnh toàn diện…

Để hoàn thành những chỉ tiêu đề ra trong những năm đến, với quyết tâm xây dựng huyện Đại Lộc phát triển toàn diện, bền vững, cần thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như:

   Thúc đẩy phát triển kinh tế

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, vốn thực hiện lớn, thân thiện môi trường, giải quyết nhiều lao động. Tiếp tục tạo quỹ đất sạch tại các cụm công nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp đạt 80%. Huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghiệp. Tập trung thực hiện các giải pháp giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; phấn đấu tăng về số lượng cũng như chất lượng đóng góp của doanh nghiệp vào thu ngân sách huyện.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, trong đó ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh. Huy động nguồn lực, kết hợp nhiều chương trình, dự án để đầu tư hoàn thiện cơ cở hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Tích cực thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Quản lý, nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với xây dựng thương hiệu nông sản. Tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, tổ chức chăn nuôi quy mô lớn, an toàn sinh học. Đa dạng hóa con vật nuôi, chuyển đổi loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Áp dụng giống mới vào rừng trồng kinh tế, từng bước chuyển sang trồng rừng gỗ lớn, phát triển các vườn trái cây, vùng sản xuất cây nguyên liệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Đẩy mạnh củng cố và phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp, trọng tâm là các khâu liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Tập trung giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 12% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 40% khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân thi đua xây dựng nông thôn mới, làm cho kết quả xây dựng xã nông thôn mới thực sự góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nhanh các loại hình dịch vụ. Tăng cường xúc tiến thương mại, huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn gắn với hình thành trung tâm thương mại thị trấn và các đô thị vệ tinh.

Quy hoạch phát triển các làng nghề nông thôn kết hợp phát triển du lịch nhằm thu hút các dự án có ngành nghề phù hợp. Triển khai tốt công tác khuyến công kết hợp với khôi phục, phát triển các ngành nghề nông thôn, nhân cấy ngành nghề mới.

Tiếp tục kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án du lịch trọng điểm như: Khu du lịch Bằng Am, hồ Khe Tân, ….Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh và du lịch làng quê, làng nghề truyền thống. Thiết kế một số sản phẩm du lịch đặc trưng kết nối với du lịch các địa phương lân cận. Xây dựng thương hiệu, quảng bá đặc sản Đại Lộc, phát triển các khu ẩm thực, hàng lưu niệm góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý điều hành ngân sách

Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông kết nối giữa các vùng, các đô thị, các Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Du lịch trên địa bàn huyện thống nhất với sự phát triển mạng lưới giao thông của tỉnh, của quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển. Tiếp tục đàu tư cơ sở hạ tầng gắn với hoàn thiện tiêu chí quy mô dân số và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp để thị trấn Ái Nghĩa đạt đô thị loại 4.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vống ngân sách, tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước; cân đối thu chi ngân sách hợp lý, đúng quy định luật Ngân sách. Quản lý tốt vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư phát triển.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở, tài nguyên khoáng sản. Tập trung xử lý quyết liệt các cơ sở gây ô nhiễm môi trường làm bức xúc trong nhân dân.

Thực hiện tốt các hoạt động truyền thông môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường.

Tập trung phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt chế độ chính sách và các vấn đề an sinh xã hội.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp; tập trung đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục. xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia và công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Phối hợp với ngành chức năng của tỉnh xây dựng 75% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài. Nâng cao hiệu quả các trung tâm học tập cộng đồng gắn với xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Tổ chức tốt các lễ hội văn hóa truyền thống của quê hương gắn với hoạt động du lịch. Chú trọng khôi phục, phát triển các loại hình văn nghệ dân gian. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất các cơ sở y tế. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ. Phấn đấu xây dựng 100 % số trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để bùng phát dịch.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm ổn định an sinh xã hội.        

Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công theo quy định. Phát triển hệ thống an sinh xã hội theo hướng đa dạng, ngày càng mở rộng đối tượng thụ hưởng. Hoàn thành xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách và đối tượng xã hội.

Xây dựng và triển khai đề án hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, hoàn thành chương trình xóa nghèo đối với các hộ có khả năng thoát nghèo.

Thực hiện đầy đủ các chính sách bảo trợ xã hội, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước các cấp

          Xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh, xã, thị trấn vững mạnh toàn diện. Tiếp tục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và phạm tội theo đúng quy định pháp luật. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; hạn chế khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

          Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính nhà nước; chú trọng triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở huyện và các xã, thị trấn.

------

[Trở về]