CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC BẦU CỬ

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

- Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 . Kích vào đây để tải file

- Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 . Kích vào đây để tải file

Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT, ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026. Kích vào đây để tải file

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Chính phủ-Ủy Ban thường vụ Quốc hội : Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kích vào đây để tải file

Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kích vào đây để tải file

Thông tư số 102/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kích vào đây để tải file

Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung. Kích vào đây để tải file

Thông tư số 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kích vào đây để tải file

Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử. Kích vào đây để tải file

- 
Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kích vào đây để tải file

VĂN BẢN TỈNH

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kích vào đây để tải file

-  
Nghị quyết số 16 ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Kích vào đây để tải file

Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kích vào đây để tải file

VĂN BẢN HUYỆN

- Quyết định Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kích vào đây để tải file

- Chỉ thị tổ chức thực hiện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kích vào đây để tải file

- Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 08/2/2021 của Ủy Ban bầu cử tỉnh Quảng Nam. Kích vào đây để tải file    


Bản đồ