Giấy phép xây dựng

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH
1. Cơ sở pháp lý: - Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007; 2. Hồ sơ gồm: 02 bộ. - Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu chuẩn bị đầu tư;
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1. Cơ sở pháp lý: - Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008; 2. Hồ sơ gồm: 01 bộ. - Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật;
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
1. Cơ sở pháp lý: - Luật xây dựng năm 2003; - Nghị định số 16/2005/ NĐ-CP ngày 7/2/2005; - Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006. 2. Cấp giấy phép xây dựng công trình (không phải nhà ở): a) Hồ sơ gồm: 02 bộ.
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở CHO CÁ NHÂN
1. Cơ sở pháp lý: - Luật Nhà ở ngày 29 tháng 12 năm 2005; - Nghị định số 90/2006/NĐ- CP ngày 06/9/2006. 2. Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân:

Giấy phép xây dựng

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
No records to display.