Các văn bản liên quan

Công văn số 856/UBND-VP V/v triển khai thực hiện mẫu Báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết TTHC; Hướng dẫn niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Các văn bản liên quan

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
1 TEST