Đăng ký kinh doanh

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ
Cơ sở pháp lý: - Luật Hợp tác xã ngày 20/1/2012; - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH
Cơ sở pháp lý: - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; - Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/1/2013. - Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006; - Thông tư số 03/2006/TT- BKH ngày 19/10/2006.

Đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
No records to display.