Đăng nhập

Tài khoản  
 
ĐẠI LỘC CHÚ TRỌNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 26/06/2024 .Lượt xem: 64 lượt.

Công tác kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nhằm góp phần củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên. Trong nhiều năm qua, Huyện ủy Đại Lộc luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và các chi bộ luôn nỗ lực, chăm lo công tác kết nạp đảng viên; phấn đấu hằng năm luôn đạt hoặc vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

 Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 04/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy trình kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, Huyện ủy Đại Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chú trọng đến công tác kết nạp đảng viên, nhất là đối với học sinh trong các trường trung học phổ thông. Từ đó, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên và lan tỏa niềm tin yêu của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; đồng thời, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục đối với mỗi tổ chức đảng.

Từ năm 2024, để cụ thể hóa hướng dẫn của Tỉnh ủy Quảng Nam, Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy giao chỉ tiêu  kết nạp đảng viên cho các chi bộ trường trung học phổ thông. Trên cơ sở đó, 4 chi bộ trường trung học phổ thông (Chu Văn An, Huỳnh Ngọc Huệ, Đỗ Đăng Tuyển và Lương Thúc Kỳ) xây dựng kế hoạch kết nạp đảng ngay từ đầu năm; đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh để hình thành nên động cơ phấn đấu vào Đảng. Qua quá trình theo dõi sự phấn đấu, rèn luyện của học sinh, các chi bộ xét chọn những học sinh ưu tú, có đạo đức tốt và học lực khá trở lên để phân công người kèm cặp, giúp đỡ; cử đi học lớp nhận thức về Đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.


Nhờ đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, 4/4 chi bộ trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã kết nạp được 10 đảng viên là học sinh; trong đó Chi bộ trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã kết nạp được 06 đảng viên là học sinh. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, là minh chứng cho sự cố gắng, quyết tâm thực hiện chủ trương của cấp trên ở các chi ủy, chi bộ, Đoàn Thanh niên và lãnh đạo các nhà trường; là sự phấn đấu không ngừng của học sinh trong các trường trung học phổ thông.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã từng căn dặn trong Di chúc: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Chăm lo phát triển đảng là học sinh trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đại Lộc chính là việc làm thiết thực để thực hiện Di chúc của Bác đồng thời góp phần tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.         

                                                                           Mai Văn Anh

Ban Tổ chức Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đảng bộ xã Đại Hưng thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên và quán triệt các văn bản của Đảng
GIAO BAN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 18