Đăng nhập

Tài khoản  
 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Xem chi tiết tại đây: Thông báo      Quyết định        Phụ lục      Báo cáo     Danh mục công trình, dự án     Danh mục chuyển mục đích sang đất ở         


KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN ĐẠI LỘC


- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Xem chi tiết tại đây: Thông báo   ,    Quyết định     ,   Phụ lục kèm theo Quyết định   ,  Báo cáo    ,   Danh mục công trình, dự án       ,     Danh mục chuyển mục đích sang đất ở            ,   Mục lục


KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết định, Phụ lục kèm theo Quyết định, Danh mục công trình dự án, Mục lục, Phụ biểu

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết địnhPhụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết định, Phụ lục, Phụ lục 2

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 . Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch, Danh mục công trình dự án

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN ĐẠI LỘC


- Thông báo v/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đại Lộc: Xem tại đây

-
Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2018 huyện Đại Lộc: Xem tại đây

- Bàn đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018: Xem tại đây
    


Bản đồ