Tài liệu kỳ họp HĐND Huyện

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select
                    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         HUYỆN ĐẠI LỘC                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                        Đại Lộc, ngày          tháng       năm 2021


DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 03,

HĐND HUYỆN ĐẠI LỘC KHÓA XII

                                                                                                              


          Kỳ họp làm việc vào ngày 20/10/2021.

1. Chào cờ, cử Quốc ca.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa điều hành kỳ họp, thư ký làm việc.

3. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. Thông qua chương trình kỳ họp.

5. Xem xét các Đề án, Báo cáo của UBND huyện:

- Đề án, tờ trình về đề nghị thông qua Đề án đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Kích vào đây để xem/tải Tờ trình,      Đề án

- Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Đại Lộc; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Kích vào đây để xem/tải Tờ trình    Báo cáo    Phụ lục kèm theo báo cáo

- Tờ trình đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021. Kích vào đây để xem/tải Tờ trình

- Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai bổ sung trong năm 2021 của huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem/tải Tờ trình

- Tờ trình về đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng các công trình: Kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đại Lộc, đợt 1; địa điểm: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Kích vào đây để xem/tải Tờ trình

6. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện.

- Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kèm theo Đề án xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện giao đoạn 2021-2025. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021, trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021, trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai bổ sung trong năm 2021 của UBND huyện, trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

7. Chủ tọa kỳ họp điều hành thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết:

- Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết

- Về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết

- Về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai trong năm 2021 của huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết

- Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND huyện Đại Lộc về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Đại Lộc, đợt 1. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết

- Về việc thông qua Đề án đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết           Phụ lục kèm theo

- Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện từ năm 2016 - 2020”. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết.

8. Phát biểu bế mạc kỳ họp.

9. Chào cờ, cử Quốc ca.Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)