Tài liệu kỳ họp HĐND HuyệnChương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select
   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HUYỆN ĐẠI LỘC                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                              Đại Lộc, ngày          tháng       năm 2022

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 10,

HĐND HUYỆN ĐẠI LỘC KHÓA XII


    Kỳ họp làm việc trong 02 ngày (20 và 21/12/2022)

 Thời gian làm việc:  - Buổi sáng từ 07h30 - 11h30;

                                     - Buổi chiều từ 13h30 - 17h00.

I. Ngày làm việc thứ nhất (20/12/2022)

Buổi sáng:

1. Chào cờ, cử Quốc ca.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa điều hành kỳ họp, thư ký làm việc.

3. Thông qua chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

5. Đại diện UBND huyện trình bày các nội dung:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Kích vào xem/tải Báo cáo

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Kích vào xem/tải Báo cáo     Phụ luc 1     Phụ lục 2    Phụ lục 3       Phụ lục 4

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2023. Kích vào xem/tải Báo cáo

- Các Tờ trình:

+ Tờ trình số 315/TTr-UBND ngày 12/12/2022 của UBND huyện về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai năm 2023 của huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem/tải Tờ trình

+ Tờ trình số 316/TTr-UBND ngày 12/12/2022 của UBND huyện về đề nghị thông qua danh mục công trình điều chỉnh, bổ sung sử dụng kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Kích vào đây để xem/tải Tờ trình

+ Tờ trình số 317/TTr-UBND ngày 12/12/2022 của UBND huyện về đề nghị thông qua danh mục công trình điều chỉnh, bổ sung sử dụng kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Kích vào đây để xem/tải Tờ trình

+ Tờ trình số 322/TTr-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện về điều chỉnh tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện. Kích vào đây để xem/tải Tờ trình

+ Tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện về đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem/tải Tờ trình

6. Viện Kiểm sát nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện năm 2022. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

7. Tòa án nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện năm 2022. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

8. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

9. Các Ban của HĐND huyện trình bày:

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện:
 
+ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

+ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết phê duyệt Danh mục công trình điều chỉnh, bổ sung sử dụng kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển  kinh tế - xã hội năm 2023. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đại Lộc, để trình bày trước kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Báo cáo của UBND huyện tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất của huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem/tải  Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dựu thảo Nghị quyết của HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tờ trình số 315/TTr-UBND ngày 12/12/2022 của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai năm 2023 của huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo
+ Báo cáo Thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công  năm 2023. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động của UBND huyện năm 2022 trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của HĐND huyện:

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình chấp hành pháp luật năm 2022. Kích vào đây để xen/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Kích vào đây để xen/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình hoạt động của UBND huyện năm 2022. Kích vào đây để xen/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác thanh tra kinh tế - xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Kích vào đây để xen/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xen/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xen/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022. Kích vào đây để xen/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về trả lời ý kiến cử tri phản ánh sau kỳ họp thứ 07, HĐND huyện khóa XII. Kích vào đây để xen/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Kích vào đây để xen/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác bảo vệ môi trường năm 2022. Kích vào đây để xen/tải Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. Kích vào đây để xen/tải Báo cáo

10. Ủy ban MTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

11. Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu.

12. Thảo luận tại hội trường.

Buổi chiều

13. Chất vấn và trả lời chất vấn.

14. Đại diện lãnh đạo UBND huyện phát biểu.

15. Chủ tọa kỳ họp tổng kết tình hình thảo luận và chất vấn.

II. Ngày làm việc thứ hai (21/12/2022)

16. Chủ tọa kỳ họp điều hành thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết:

- Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết     

- Về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết   Phụ lục

- Về kế hoạch đầu tư công năm 2023. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết     Danh mục

- Về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai năm 2023 của huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết    

- Về việc phê duyệt danh mục công trình điều chỉnh, bổ sung sử dụng kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết     Danh  mục

- Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết    Danh mục

- Về điều chỉnh tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết    

- Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết

- Về  thành lập Đoàn giám sát “Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến thời điểm giám sát”. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết

- Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023. Kích vào đây để xem/tải Dự thảo Nghị quyết

17. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

18. Chào cờ, cử Quốc ca.        

* Các báo cáo lưu hành tại kỳ họp:

- Báo cáo về hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022.Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022.Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo về hoạt động của các Ban của HĐND huyện năm 2022:

Tình hình hoạt động của Ban Kinh tế- Xã hội của HĐND huyện năm 2022. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

+ Tình hình hoạt động của Ban Pháp chế của HĐND huyện năm 2022. Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022.Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo công tác thanh tra kinh tế - xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022.Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII.Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII.Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

- Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự năm 2022.Kích vào đây để xem/tải Báo cáo

 


Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)