Tài liệu kỳ họp HĐND HuyệnChương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HUYỆN ĐẠI LỘC                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                              Đại Lộc, ngày          tháng       năm 2023

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 15,

HĐND HUYỆN ĐẠI LỘC KHÓA XII

Kỳ họp làm việc trong 02 ngày (19 và 20/12/2023)

 Thời gian làm việc:   - Buổi sáng từ 07h30 - 11h30;

                                    - Buổi chiều từ 13h30 - 17h00.

1. Chào cờ, cử Quốc ca.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa điều hành kỳ họp, thư ký làm việc.

3. Thông qua chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.
5. Tiến hành các thủ tục về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Đại diện UBND huyện trình bày:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Kích vào đây để xem Báo cáo

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023; dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Kích vào đây để xem Báo cáo     Tờ trinh       Các phụ lục

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; kế hoạch đầu tư công năm 2024. Kích vào đây để xem Báo cáo

- Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện về đề nghị thông qua Nghị quyết quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem Tờ trình

- Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 14/12/2023 của UBND huyện về đề nghị thông qua các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030. Kích vào đây để xem Tờ trình

   7. Ủy ban MTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo

8. Viện Kiểm sát nhân dân huyện báo cáo về kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện năm 2024. Kích vào đây để xem Báo cáo

9. Tòa án nhân dân huyện báo cáo về kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện năm 2024. Kích vào đây để xem Báo cáo

10. Các Ban của HĐND huyện trình bày:

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban  Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình phát triển kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động của UBND huyện năm 2023 trình HĐND huyện  tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về trả lời các ý kiến, kiến nghị cửa cử tri huyện Đại Lộc, để trình bày trước kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Báo cáo của UBND huyện tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện  về Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 và dự thảo Nghị Quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện  về việc thông qua các nội dung điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Tình hình họat động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kích vào đây để xem Báo cáo

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của HĐND huyện.

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về trả lời ý kiến cử tri phản ánh sau kỳ họp thứ 12, HĐNDS huyện khóa XII. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện  về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện  về công tác thanh tra kinh tế - xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện  về kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo

+ Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo 

11. Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu.

12. Thảo luận tại hội trường.

13. Chủ tịch UBND huyện phát biểu.

14. Chủ tọa kỳ họp tổng kết tình hình thảo luận.

15. Chủ tọa kỳ họp điều hành thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Kích vào đây để xem Dự thảo Nghị quyết

- Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Kích vào đây để xem Dự thảo Nghị quyết     Phụ lục

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024. Kích vào đây để xem Dự thảo Nghị quyết     Phụ lục

- Nghị quyết về về biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem Dự thảo nghị quyết

- Nghị quyết về việc điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030. Kích vào đây để xem Dự thảo nghị quyết

   - Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với UBND huyện và các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2024”Kích vào đây để xem Dự thảo Nghị quyết

- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2024. Kích vào đây để xem Dự thảo Nghị quyết

16. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

17. Chào cờ, cử Quốc ca. 

* Các báo cáo lưu hành tại kỳ họp:

- Báo cáo về hoạt động của UBND huyện năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo

- Báo cáo về hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo

- Báo cáo tình hình hoạt động của các Ban của HĐND huyện năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo

- Báo cáo điều chỉnh một số nội dung liên quan đến các chỉ tiêu đất đai và tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ái Nghĩa đến năm 2030. Kích vào đây để xem Báo cáo

   - Báo cáo công tác thanh tra kinh tế - xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo

- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII; Kích vào đây để xem Báo cáo

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII; Kích vào đây để xem Báo cáo

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện XII. Kích vào đây để xem Báo cáo

- Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự năm 2023. Kích vào đây để xem Báo cáo


Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)