Tài liệu kỳ họp HĐND HuyệnChương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẠI LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đại Lộc, ngày         tháng     năm 2020

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 13,
HĐND HUYỆN ĐẠI LỘC KHÓA XI

Kỳ họp làm việc trong 02 ngày (07 và 08/7/2020)

 Thời gian làm việc:  - Buổi sáng từ 07h30 - 11h30;

                                 - Buổi chiều từ 13h30 - 17h00.

I. Ngày làm việc thứ nhất (07/7/2020)

1. Chào cờ, cử Quốc ca.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa điều hành kỳ họp, thư ký làm việc.

3. Thông qua chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

5. Đại diện UBND huyện trình bày:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Kích vào đây để tải Báo cáo

- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo, Phụ lục kèm theo Báo cáo, Tờ trình, phụ lục kèm theo Tờ trình

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo, Phụ lục kèm theo, Báo cáo cắt giảm....

- Báo cáo công tác thanh tra kinh tế - xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

6. Viện Kiểm sát nhân dân huyện báo cáo về kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2020. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

7. Tòa án nhân dân huyện báo cáo về kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2020. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo , file scan Báo cáo

8. Các Ban của HĐND huyện trình bày:

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện. Kích vào bên dưới để tải báo cáo:
+ BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo tóm tắt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030
 + BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo tóm tắt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đến năm 2030
 + BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo về tình hình hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020 
                 + BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 
               + BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 
 + 
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2019, Tờ trình đề nghị phê chuẩn và dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019
                 + BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của HĐND huyện. Kích vào đây để tải Báo cáo

9. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI. Kích vào đây để tải Báo cáo

10. Ủy ban MTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020. Kích vào đây để xem / tải file đính kèm

11. Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu.

12. Thảo luận tại hội trường.

13. Chất vấn và trả lời chất vấn.

14. Chủ tịch UBND huyện phát biểu.

15. Chủ tọa kỳ họp tổng kết tình hình thảo luận và chất vấn.

II. Ngày làm việc thứ hai (08/7/2020)

16. Tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện.

17. Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030; thống nhất điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đến năm 2030. Kích vào đây để tải Báo cáo đề án quy hoạch vùng huyện, Báo cáo điều chỉnh quy hoạch TT Ái Nghĩa 

18. Chủ tọa kỳ họp điều hành thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết:

- Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020;

- Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019;

- Về thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030;

- Về thống nhất điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đến năm 2030;

- Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021.

19. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

20. Chào cờ, cử Quốc ca.

* Các báo cáo lưu hành tại kỳ họp:

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo về hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo về hoạt động của các Ban của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020. Kích vào đây để tải Báo cáo Ban KT-XH của HĐND huyện, Báo cáo Ban Pháp chế của HĐND huyện

- Báo cáo về hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020. Kích vào đây để tải Báo cáo

Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)