Tài liệu kỳ họp HĐND HuyệnChương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select
          HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HUYỆN ĐẠI LỘC                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                              Đại Lộc, ngày          tháng       năm 2022

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 7,

HĐND HUYỆN ĐẠI LỘC KHÓA XII

          

Kỳ họp làm việc trong 02 ngày (11 và 12/7/2022)

Thời gian làm việc:  - Buổi sáng từ 07h30 - 11h30;

                               - Buổi chiều từ 13h30 - 17h00.

I. Ngày làm việc thứ nhất (11/7/2022)

1. Chào cờ, cử Quốc ca.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa điều hành kỳ họp, thư ký làm việc.

3. Thông qua chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

5. Đại diện UBND huyện trình bày:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo         Tờ trình      Phụ lục kèm theo 

- Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện về việc đề nghị thống nhất chủ trương ủy quyền cho UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình: Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2021-2025 sau khi Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện rà soát, đề xuất danh mục đầu tư. Kích vào đây để xem / tải Tờ trình

- Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 28/6/2022 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh khởi công giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem / tải Tờ trình

- Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 05/7/2022 của UBND huyện về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Đại Lộc năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Tờ trình

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo công tác thanh tra kinh tế - xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

6. Viện Kiểm sát nhân dân huyện báo cáo về kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

7. Tòa án nhân dân huyện báo cáo về kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

8. Các Ban của HĐND huyện trình bày:

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện;
+ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện đề nghị thống nhất chủ trương ủy quyền cho UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình: Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2021-2025. Kích vào đây để xem / tải file Báo cáo 

+ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đại Lộc, để trình bày trước kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026). Kích vào đây để xem / tải file Báo cáo

+ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về báo cáo hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022 trình HĐND huyện kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026). Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

+ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện trình HĐND huyện kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026). Kích vào đây để xem / tải Báo cáo
+ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 của UBND huyện trình HĐND huyện kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa VII. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

+ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp triển khai kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 trình HĐND huyện kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa VII. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

+ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội huyện về dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình HĐND huyện kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa VII. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của HĐND huyện.

+ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo 

+ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về trả lời các ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa VII. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

+ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2022. Kích vào đây để xem / tải file Báo cáo

+ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2022. Kích vào đây để xem/ tải Báo cáo + Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo + Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo
+ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác thanh tra kinh tế xã hội; công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo
+ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo
+ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 của Viện Kiểm sát huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo + Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo + Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo


  9. Đoàn giám sát của HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến năm 2021”. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

10. Ủy ban MTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Thông báo

11. Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu.

12. Thảo luận tại hội trường.

13. Chất vấn và trả lời chất vấn.

14. Chủ tịch UBND huyện phát biểu.

15. Chủ tọa kỳ họp tổng kết tình hình thảo luận và chất vấn.

II. Ngày làm việc thứ hai (12/7/2022)

16. Chủ tọa kỳ họp điều hành thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết:

- Về việc ủy quyền cho UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình: Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2021-2025. Kích vào đây để xem dự thảo Nghị quyết

- Về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh khởi công giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem / tải dự thảo Nghị quyết

- Về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Đại Lộc năm 2022.Kích vào đây để xem / tải dự thảo Nghị quyết

- Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022. Kích vào đây để xem dự thảo Nghị quyết

- Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Kích vào đây để xem dự thảo Nghị quyết       Phụ lục

- Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023. Kích vào đây để xem dự thảo Nghị quyết

- Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

17. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

18. Chào cờ, cử Quốc ca. 

* Các báo cáo lưu hành tại kỳ họp:

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022; Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022; Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII; Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII; Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo về hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022; Kích vào đây để xem / tải Báo cáo

- Báo cáo về hoạt động của các Ban của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022; 
        + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo
+ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Pháp chế của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo  

- Báo cáo về hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo


Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)