Tài liệu kỳ họp HĐND HuyệnChương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HUYỆN ĐẠI LỘC                                                                    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại Lộc, ngày          tháng 11 năm 2020

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 14,
HĐND HUYỆN ĐẠI LỘC KHÓA XI

          

Kỳ họp làm việc trong 02 ngày (15 và 16/12/2020)

 Thời gian làm việc: - Buổi sáng từ 07h30 - 11h30

                               - Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

I. Ngày làm việc thứ nhất (15/12/2020)

1. Chào cờ, cử Quốc ca.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa điều hành kỳ họp, thư ký làm việc.

3. Thông qua chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

5. Đại diện UBND huyện trình bày:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Kích vào đây để xem / tải báo cáo             Phụ lục kèm theo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Kích vào đây để xem / tải báo cáo            Phục lục kèm theo 

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. Kích vào đây để xem / tải báo cáo              Phụ lục kèm theo báo cáo

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2021. Kích vào đây để xem / tải báo cáo          Phụ lục kèm theo báo cáo

- Đề án, tờ trình về kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025. Kích vào đây để xem / tải Tờ trình      Đề án GTNT 2021-2025      Phụ lục kèm theo ĐA GTNT       Đề án đường ĐH 2021-2025       Phụ lục kèm theo ĐA đường ĐH

- Báo cáo công tác thanh tra kinh tế - xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.Kích vào đây để xem / tải báo cáo

6. Viện Kiểm sát nhân dân huyện báo cáo về kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện năm 2020. Kích vào đây để xem / tải báo cáo

7. Tòa án nhân dân huyện báo cáo về kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện năm 2020. Kích vào đây để xem / tải báo cáo

8. Các Ban của HĐND huyện trình bày:

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo số 102/BC-HĐND       Báo cáo số 103/BC-HĐND        Báo cáo số 104/BC-HĐND        Báo cáo số 105/BC-HĐND          Báo cáo số 106/BC-HĐND        Báo cáo số 107/BC-HĐND        Báo cáo số 108/BC-HĐND        Báo cáo số 109/BC-HĐND

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của HĐND huyện. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo số 84/BC-HĐND       Báo cáo số 86/BC-HĐND

9. Đoàn giám sát của HĐND huyện báo cáo về kết quả giám sát công tác kiểm sát, giải quyết, xét xử và thi hành án các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình từ năm 2018 đến năm 2019 của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Kích vào đây để xem / tải báo cáo

10. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện XI. Kích vào đây để xem / tải báo cáo

11. Ủy ban MTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020. Kích vào đây để xem / tải thông báo

12. Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu.

13. Tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện.

14. Thảo luận tại hội trường.

II. Ngày làm việc thứ hai (16/12/2020)

15. Chất vấn và trả lời chất vấn.

16. Đại diện lãnh đạo UBND huyện phát biểu.

17. Chủ tọa kỳ họp tổng kết tình hình thảo luận và chất vấn.

18. Chủ tọa kỳ họp điều hành thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết:

- Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

- Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

- Về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

- Về kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

- Về kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) trên địa bàn huyện Đại Lộc, giai đoạn 2021 - 2025;

- Về kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT)trên địa bàn huyện Đại Lộc, giai đoạn 2021 - 2025;

- Về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021.

19. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

20. Chào cờ, cử Quốc ca.        

* Các báo cáo lưu hành tại kỳ họp:

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Kích vào đây để xem / tải báo cáo

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020. Kích vào đây để xem / tải báo cáo

- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020. Kích vào đây để xem / tải báo cáo

- Báo cáo về công tác thi hành án dân sự năm 2020. Kích vào đây để xem / tải báo cáo

- Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI. Kích vào đây để xem / tải báo cáo

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI. Kích vào đây để xem / tải báo cáo

- Báo cáo về hoạt động của UBND huyện năm 2020. Kích vào đây để xem / tải báo cáo

- Báo cáo về hoạt động của các Ban của HĐND huyện năm 2020. Kích vào đây để xem / tải Báo cáo của Ban Pháp chế       Báo cáo của Ban KT-XH 

- Báo cáo về hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2020. Kích vào đây để xem / tải báo cáo

Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)