Enter Title

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN
 1.Trần Văn Mai, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện
CQ: 02353 865 342
DĐ: 0982 971 298
 2. Nguyễn Hữu Vũ, PCT TT UBND huyện
CQ: 02353 509 107
DĐ: 0935 801 906
 3. Hồ Ngọc Mẫn, PCT UBND huyện
CQ: 02353 865 117
DĐ: 0903 565 135
 4. Đoàn Ngọc Quang, PCT UBND huyện
CQ: 02353 865 118
DĐ: 0987 655 576

    


Bản đồ