KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết định, Phụ lục, Phụ lục 2

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 . Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch, Danh mục công trình dự án

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN ĐẠI LỘC


- Thông báo v/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đại Lộc: Xem tại đây

-
Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2018 huyện Đại Lộc: Xem tại đây

- Bàn đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018: Xem tại đây

Thông báo

    


Bản đồ