Mode:         

Đăng nhập

Tài khoản  
 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

1. Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cấp huyện

Đơn vị

Người phát ngôn / Chức vụ

Điện thoại cơ quan / Di động

Hộp thư điện tử

Huyện Đại Lộc

Trần Văn Mai,  Chủ tịch UBND huyện

02353 865 342 / 0982 971 298 

maivtdailoc@gmail.com

2. Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cấp xã

STT

Đơn vị

Người phát ngôn / Chức vụ

Điện thoại cơ quan / Di động

Hộp thư điện tử

1

UBND xã Đại Minh

Phan Năm, Chủ tịch UBND xã

0235.3.772.031/ 0938340514

phannamdaiminh@gmail.com

2

UBND xã Đại Đồng

Trương Hữu Mai, Chủ tịch UBND xã

0235.3746318/ 0988396659

huumaidailoc@gmail.com

3

UBND xã Đại Hưng

Hà Xuân Minh, Chủ tịch UBND xã

0235.3974.180 / 0914.741.272

xuanminhdh@gmail.com

4

UBND xã Đại Hiệp

Đỗ Thanh Cảng, Chủ tịch UBND xã

0235.6504777 / 0988200229

docang2011@gmail.com

5

UBND xã Đại Chánh

Nguyễn Thanh Vinh, Chủ tịch UBND xã

02353.971.971/0932566478

6

UBND xã Đại Tân

Đoàn Kim Bình,

Chủ tịch UBND xã

02353.971.874 / 0903.543.005

kimbinhdaitan@gmail.com

7

UBND thị trấn Ái Nghĩa

Hứa Văn Hùng,

Chủ tịch UBND

02353747323/ 0977575818

8

UBND xã Đại Thắng

Nguyễn Văn Hải

02353971625 /

0905777971

vanhai201969@gmail.com

9

UBND xã Đại Hồng

Nguyễn Thị Lạc, Chủ tịch UBND xã

0235.3.770.793 / 0982.118.604

10

UBND xã Đại An

Đỗ Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã

0235 3865327 / 0965 555 135

dovanhoadaian@gmail.com

11

UBND xã Đại Nghĩa

Nguyễn Nhớ, Chủ tịch UBND xã

02353.865085/0982763297

12

UBND xã Đại Thạnh

Nguyễn Thị Minh Nam, Chủ tịch UBND xã

02353991234/ 01215572705

nguyenthiminhnam@gmail.com

13

UBND xã Đại Hòa

Nguyễn Thị Thuận

Chủ tịch UBND xã

02353786111 / 01696113136

thuanmtdh@gmail.com

14

UBND xã Đại Phong

Phạm Sau, Chủ tịch UBND xã

 02356527767 / 0935.589.527

phamsaudp@gmail.com

15

UBND xã Đại Sơn

Ngô Vinh, Chủ tịch

UBND xã

02353784078 / 0986806171

ubdaison@gmail.com

vinhvan7477@gmail.com

16

UBND xã Đại Cường

Trần Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã

02352213170 / 0905159581

datdailoc@gmail.com

17

UBND xã Đại Quang

Đoàn Tám, Chủ tịch

UBND xã

02353846041 / 0949846412

vanphongubnd@gmail.com

18

UBND xã Đại Lãnh

Ngô Xuân Yến

Chủ tịch UBND xã

02353774199 / 0982974232

yendailanh@gmail.comText/HTML

Add Content...
    


Bản đồ