Mode:         

Đăng nhập

Tài khoản  
 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

1. Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cấp huyện

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Hộp thư điện tử

Lê Văn Quang

Chủ tịch UBND huyện

02353 865 342 
0905 262 379

quanglvqnam@gmail.com

2. Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cấp xã

STT

Họ tên

Chức vụ 

Điện thoại 

Hộp thư điện tử

1

Huỳnh Văn Hòa

Chủ tịch UBND xã Đại Chánh

02353.971.971  0987.366.348

hoadc71@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hồng Vĩ

Chủ tịch UBND xã Đại Đồng

0988132239

hongvyphunudaidong@gmail.com

3

Hứa Văn Hùng

Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa

0235.3509068

0977.575.818

huahungpct@gmail.com

  4

Phan Phước Mơ

Chủ tịch UBND xã Đại Cường

02352463865 

0905258395

phanphuocmo@gmail.com

5

Phan Năm

Chủ tịch UBND xã Đại Minh

02353772031 

0938340415

phannamdaiminh@gmail.com

6

Trương Thị Minh Phương

CT UBND xã Đại Lãnh

0982474225

minhphuongdailanh@gmail.com

7

Nguyễn Văn Trung

Chủ tịch UBND Đại Sơn

0905909447  02353784999

trung79ds@gmail.com

8

Nguyễn Văn Dũng

PCT. UBND xã Đại Hồng

0975.246.364

nguyenvandungdhong@gmail.com

9

Hồ Quách Triều Đổng

Chủ tịch UBND xã Đại Quang

0888951345

quachdongdl@gmail.com

10

Hà Xuân Minh

Chủ tịch UBND xã Đại Hưng

0235397