Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất: 27 ngày làm việc
Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh ( 30 ngày làm việc )
Quy trình giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân (30 ngày làm việc)
Các tin khác:
• Quy trình giao đất trồng cây hằng năm, đất làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối ( 30 ngày làm việc)
• Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân ( nếu nhận hồ sơ sau 15h thì trả hồ sơ vào ngày hôm sau) : 1 ngày
• Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân ( nếu nhận hồ sơ sau 15h thì trả hồ sơ vào ngày hôm sau) : 1 ngày
• Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân: 5 ngày
• Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất: 5 ngày