Đại Lộc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 21/01/2021 .Lượt xem: 448 lượt.

Sáng ngày 20/01/2021 , tại Hội trường số 2- UBND huyện Đại Lộc, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (“TDĐKXDĐSVH”) huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Dự và Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Vũ- Phó Chủ tịch Thường trực UBND -Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện; Các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ)  huyện; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Thường trực BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 18/18 xã, thị trấn và đại diện của 123 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Năm 2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thường trực Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, trên cơ sở tình hình thực tế về hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” từ huyện tới cơ sở, phát huy những mặt tích cực của phong trào và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các ban, ngành thành viên BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH đã tăng cường công tác phối hợp, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp và triển khai có hiệu quả các phong trào  gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa tiếp tục được triển khai thực hiện gắn kết với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện các mô hình: “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”; mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”…; phát động ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, đào hố rác hữu cơ để xử lý nhằm hạn chế lượng rác thải sinh hoạt cần thu gom. Phát động xây dựng “Khu vui chơi an toàn cho trẻ”; xây dựng “Tổ đoàn kết văn hóa”, “Nhóm nòng cốt”... Một số địa phương, nhất là xã Đại Hưng (xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020) và Đại Thắng (xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao), đã gắn thực hiện các tiêu chí thôn văn hóa với các tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, tất cả các thôn - khu phố đã tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt Hương ước, Quy ước thôn - khu phố văn hóa đã được UBND huyện công nhận.

Năm 2020, qua kiểm tra, phúc tra có có 100/113 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, chiếm tỷ lệ 88,50% (Chỉ tiêu năm 2020: 80-85%. Có 70/113 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” 05 năm liên tục trở lên. Có 07 thôn, khu phố đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa” được UBND huyện tặng Giấy khen.

Về xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” đến cuối năm 2020, có 12/18 xã, thị trấn đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”[1] (Chỉ tiêu năm 2020: 9 - 11 xã, thị trấn).

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, toàn huyện hiện có 117 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 95,12%. (Chỉ tiêu năm 2020: tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 95%).

Về xây dựng “Tộc văn hóa”, tính đến cuối năm 2020, toàn huyện có 596/1.284 tộc có Nhà thờ tộc (tỷ lệ 46,41%), 682 tộc đã thành lập Hội đồng Gia tộc, có 334 tộc đã xây dựng và được công nhận Tộc ước. Có 269/596 tộc đã được công nhận tộc văn hóa, tỷ lệ 45,13% (trong đó có 154 tộc được công nhận Tộc văn hóa lần 2 trở lên).

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vẫn chưa tập trung đúng mức, một số địa phương chưa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2020 và Hội nghị tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH hàng năm. Có lúc, có nơi, việc phối hợp thực hiện Phong trào giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH ở một số địa phương chưa xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra xây dựng đời sống văn hóa; chưa chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông về Phong trào trên hệ thống Đài Truyền thanh. Công tác thông tin, báo cáo về Phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thường xuyên, kịp thời.

Năm 2021, Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Đại Lộc phấn đấu đạt được các mục tiêu:

- Có 90 - 92% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó 70% giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục trở lên.

- Có 80 - 85% số thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa.

- Có 95% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Có 9 - 11 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị.

Để đạt được các mục tiêu đó, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã đề ra các giải nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là về vị trí, vai trò tác dụng của công tác xây dựng đời sống văn hóa, về các danh hiệu văn hóa và các gương người tốt- việc tốt, điển hình tiên tiến; phê phán các thói hư tật xấu, các hiện tượng tiêu cực. Gắn kết chặt chẽ thực hiện Phong trào với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình mới, có tính sáng tạo và hiệu quả. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình mới, có tính sáng tạo và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Không rải gạo muối và vật phẩm cúng ra đường”, Kế hoạch phòng, chống quảng cáo, rao vặt trái quy định gắn với xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.  Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần của quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng văn hóa và con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI). UBND các xã, thị trấn cần chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã ngay từ đầu năm (các hội thi, hội diễn, hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của các ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể ở cấp xã phải gắn kết với chương trình hoạt động năm của Trung tâm để tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã). Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, khu phố. Làm tốt công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng và tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

  Tại Hội nghị, đại diện BCĐ huyện và BCĐ một số xã, thị trấn phát biểu tham luận cùng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình  chỉ đạo và thực hiện các nội dung của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” từ huyện đến cơ sở: Tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách Kế hoạch hóa gia đình; công tác xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất văn hóa tại địa phương.

Tại Hội nghị này, Ban Chỉ đạo “PTTDĐKXDĐSVH” huyện đã khen thưởng cho 19 gia đình; 05 cá nhân; 07 thôn, khu phố văn hóa; 02 Tộc văn hóa; 07 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 01 tập thể xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”  trên địa bàn huyện Đại Lộc./.

                                                               Kim Cúc – Phòng VH&TT[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021)
Chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục, tiến đến xây dựng trường học không giấy tờ
Giải Điền kinh Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ IX năm 2021
Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà cho ngời cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10)
Phản ánh không khí ngày tựu trường bắt đầu năm học mới 2021-2022 |
Các đồng chí lãnh đạo huyện đến viếng hương các Công trình ghi công Liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường viếng hương Tượng đài Chiến thắng Thượng Đức
Quảng nam - Vùng đất giàu truyền thống, bản lĩnh và sáng tạo
Đại Thắng phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Ngành Văn hóa và Thông tin tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021
Hội Người Cao tuổi xã Đại Hiệp thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau
Tổng kết công tác kiểm tra, phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2020
Hội Chữ Thập Đỏ xã Đại Minh tặng quà cho người khuyết tật
Khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp với khách du lịch, kỹ năng quản lý các cơ sở lưu trú du lịch
Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020) và Tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2019-2020
Xã Đại Hồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016
Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã Đại Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2020), phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020-2025
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2020), phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020-2025
Đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10